கம்பராமாயணம் உலகத்தின் மிகச் சிறந்த இலக்கிய ஆக்கங்களில் ஒன்று.

இந்தக் காப்பியம் உலகத்தின் மூலை முடுக்குகளுக்குப் போய் சேர என்னால் இயன்றுவதைச் செய்யப் போகிறேன்.

நீங்களும் என்னுடன் சேர்ந்துவிட்டால் இக்காரியம் விரைவு பெறும்.

இ-மெயில் dogratamil@gmail.com; mobile: 9840093148